El pronom «ne» en la llengua valenciana: una aproximació cognitiva

8,00

Miquel Àngel Lledó

La tria d’un aspecte tan específic com l’anàlisis cognitiu del pronom «ne» en valencià és per l’ineludible necessitat de donar conte de l’estructura gramatical de la nostra llengua des d’una perspectiva netament valenciana, a l’hora que incardinada dins de les noves tendències internacionals de la llingüística, que busquen no tant descriure el llenguage com explicar predictivament el seu funcionament. Per les particulars condicions socials que patim, els estudis sintàctics pròpiament valencians han permaneixcut al marge de la gramàtica generativa chomskiana dominant en el panorama internacional des dels anys 60. I ya no podem permetre-nos quedar-nos fòra de les corrents llingüístiques actuals. En unes atres paraules: o expliquem nosatres el funcionament de la llengua valenciana com a ent autònom o nos l’explicaran des de fòra de manera interessada per al seu propòsit assimilador.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Miquel Àngel Lledó

L’autor de El pronom «ne» 
en la llengua valenciana: una aproximació cognitiva, té dos llicenciatures en Filologia, un doctorat en menció internacional, estàncies de formació en diverses universitats europees i americanes i un grapat de publicacions inspirades pel to acadèmic i l’afany d’exactitut. Ademés, sa dedicació docent a la matèria Llengua castellana i a unes atres conexes com ara la de Espanyol per a estrangers, junt al coneiximent d’un conjunt considerable d’idiomes, el doten de base solvent per a abordar els problemes de caràcter diacrònic o sincrònic objecte d’investigació. Autor de treballs com: El valencià, una llengua romanica (1999), Fonaments científics de la llengua valenciana (2009), The independent Standardization of Valencian: From Official Use to Underground Resistance (Nova York, 2011), etc., l’edició de texts clàssics o la seua marcada participació com a redactor en cap de la Nova Gramàtica de la llengua valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.