Des de L’Oronella-Foment de les Lletres Valencianes te donem la benvinguda a oronella.com i te convidem a conéixer estos térmens abans que facilites les teues senyes personals en ella.

En esta web (oronella.com) es respecten i cuiden les senyes personals dels usuaris.

Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantisats per Foment de Lletres Valencianes, responsable en el tractament de senyes.

La teua privacitat és molt important.
En esta declaració de privacitat expliquem quines senyes personals recopilem dels usuaris i cóm les utilisem.

Menors d’edat

En el cas dels menors de catorze anys es requerix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seues senyes personals.

En cap cas es demanaran del menor d’edat senyes relatives a la situació professional, econòmica o a l’intimitat dels atres membres de la família, sense el consentiment d’estos.

Si eres menor de catorze anys i has accedit ad este lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar-te com a usuari.En oronella.com és una prioritat el respecte i la protecció de les senyes personals dels usuaris.

Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantisats en este lloc web. Per això volem compartir en tu els nostres principis referents a la teua privacitat:

Mai solicitarem informació personal, llevat que realment siga necessària per a prestar els servicis que requerixques.
Mai compartim informació personal dels usuaris en ningú, excepte per a complir en la llei o en cas que contem en la teua autorisació expressa.
Mai s’utilisen les teues senyes personals en una finalitat diferent a l’expressada en esta política de privacitat.

Esta política de privacitat podria variar en funció d’exigències llegislatives o d’autorregulació, de manera que t’aconsellem com a usuari que la visiteu periòdicament.

És aplicable en cas que els usuaris decidixquen omplir qualsevol dels seus formularis de contacte o de subscripció editorial, en els quals es demanen senyes de caràcter personal.

1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ.

El present avís llegal regula l’us de la pàgina web oronella.com. La navegació per la pàgina web de L’Oronella atribuïx la condició d’usuari d’este i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en este Avís Llegal, que poden patir modificacions. L’usuari s’obliga a fer un us correcte de la pàgina web de conformitat en les lleis, la bona fe, l’orde públic, els usos del tràfic i el present Avís Llegal. L’usuari respondrà davant de Foment de Lletres Valencianes o davant de tercers, de qualsevol dany i perjuí que poguera causar com a conseqüència de l’incompliment d’esta obligació.

2. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS.

L’Oronella, segell editorial gestionat per Foment de Lletres Valencianes, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de servicis de la societat de l’informació i de comerç electrònic, informa de que:

La seua denominació social és: Foment de Lletres Valencianes.

El seu domicili social és: Guillem Sorolla, 40-1-1, CP 46001 – VALÉNCIA C.

El seu CIF és: G98631344

Per a comunicar-se en nosatres, posem a la teua disposició el següent email info@oronella.com.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i L’Oronella o Foment de Lletres Valencianes es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realisen a través de correu electrònic o la direcció postal.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILISACIÓ.

Es pot condicionar l’utilisació d’alguns dels servicis oferits en la seua web al previ ompliment del corresponent formulari. L’usuari garantisa l’autenticitat i actualitat de totes aquelles senyes que comunique a L’Oronella o Foment de Lletres Valencianes i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realise.

L’usuari es compromet expressament a fer un us adequat dels continguts i servicis de l’oronella i a no usar-los per a, entre atres coses:

Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfops, LGTBfòbics, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’orde públic.

Introduir en la ret virus informàtics o realisar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, senyes o sistemes físics i llògics de L’Oronella o Foment de Lletres Valencianes o de terceres persones; així com obstaculisar l’accés d’uns atres usuaris al lloc web i als seus servicis per mig del consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals L’Oronella o Foment de Lletres Valencianes presten els seus servicis.

Intentar accedir als contes de correu electrònic d’atres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de o Foment de Lletres Valencianes o de tercers i, extraure informació.

Vulnerar els drets de propietat intelectual o industrial, així com violar la confidencialitat de l’informació de L’Oronella o Foment de Lletres Valencianes o de tercers.

Suplantar l’identitat d’un atre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol atra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es conte en l’autorisació del titular dels corresponents drets o que això resulte llegalment permés.

Demanar senyes en finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions en fins de venda o atres de naturalea comercial sense que hi haja la prèvia solicitut o consentiment.

Tots els continguts de la pàgina web, com texts, fotografies, gràfics, imàgens, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i còdics font, constituïxen una obra la propietat de la qual pertany a Foment, sense que puguen entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre estos més allà de lo estrictament necessari per al correcte us del web.

En definitiva, els usuaris que accedixquen ad este lloc web poden visualisar els continguts i efectuar, si pertoca, còpies privades autorisades sempre que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers, ni s’instalen servidors conectats a xàrcies, ni siguen objecte de cap classe d’explotació. Aixina mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de L’Oronella o Foment de Lletres Valencianes, sense que puga entendre que l’us o accés al mateix atribuïxca a l’usuari dret algú sobre estos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol atre acte que no haja segut expressament autorisat pel titular dels drets d’explotació queden prohibides. L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Foment i el propietari de la pàgina web en la qual s’establixca, ni l’acceptació i aprovació per part de Foment dels seus continguts o servicis. Aixina mateix, haurà d’abstindre’s de realisar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre l’oronella, o incloure continguts ilícits, contraris a les bons costums i l’orde públic. L’oronella no es responsabilisa de l’us que cada usuari li done als materials posats a disposició en este lloc web ni de les actuacions que realise segons estos.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT.

El contingut de la present pàgina web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garantise plenament l’accés a tots els continguts, ni la seua exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seua idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. l’oronella exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjuïns de tota naturalea derivats de:

L’impossibilitat d’accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitut, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, almagasenats, posats a disposició als quals s’haja accedit a través de la pàgina web o dels servicis que s’oferixen.

La presència de virus o d’atres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o senyes dels usuaris.

L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’orde públic, els usos del tràfic i el present Avís Llegal com a conseqüència de l’us incorrecte de la pàgina web. En particular, i a modo d’eixemple, Foment de les Lletres Valencianes no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intelectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a l’intimitat personal i familiar i a la pròpia image, així com la normativa en matèria de competència deslleal i publicitat ilícita.

Aixina mateix, Foment de les Lletres Valencianes declina qualsevol responsabilitat respecte a l’informació que es trobe fòra d’esta web i no siga gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en esta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’unes atres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que oferix este lloc web. Foment de Lletres Valencianes no garantisa ni es responsabilisa del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni sugerix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. Foment de Lletres Valencianes no es responsabilisa de l’establiment d’hipervínculs per part de tercers.

5. POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Quan precisem obtindre informació per la seua banda, sempre li demanarem que nos la proporcione voluntàriament de forma expressa. Les senyes demanades a través dels formularis de d’arreplegada de senyes de la pàgina web o unes atres vies seran incorporades a un ficher de senyes de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de senyes de l’Agència Espanyola de Protecció de senyes, del qual és responsable Foment de Lletres Valencianes. Esta entitat tractarà les senyes de forma confidencial i exclusivament en la finalitat d’oferir els servicis solicitats, en totes les garanties llegals i de seguritat que impon la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de decembre, de Protecció de senyes de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007, de 21 de decembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. Foment de Lletres Valencianes es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les senyes en tercers sense la seua aprovació expressa.

Aixina mateix, Foment de Lletres Valencianes cancelarà o rectificarà les senyes quan resulten inexactes, incompletes o hagen deixat de ser necessàries o pertinents per a la seua finalitat, de conformitat en el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de decembre, de Protecció de senyes de caràcter personal. L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i eixercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició escrivint un email a info@oronella.com, identificant degudament i indicant de forma visible el concret dret que s’eixercix. Foment adopta els nivells de seguritat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i atra normativa aplicable. No obstant això, no assumix cap responsabilitat pels danys i perjuïns derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fichers de l’usuari. L’oronella podrà utilisar cookies durant la prestació de servicis de la pàgina web. Les cookies són fichers físics d’informació personal allojats en el propi terminal de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedixca la creació d’archius cookies o s’advertixca d’esta. Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat o a L’Oronella (sagell editorial gestionat per Foment de les Lletres Valencianes), Foment de les Lletres Valencianes no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’estos llocs web ni de les cookies que estos puguen almagasenar en l’ordenador de l’usuari. La nostra política respecte al correu electrònic se centra en remetre únicament comunicacions que vosté haja solicitat rebre. Si preferix no rebre estos mensages per correu electrònic li oferirem a través d’estos la possibilitat d’eixercir el seu dret de cancelació i renúncia a la recepció d’estos mensages, de conformitat en el que dispon el títul III, artícul 22 de la Llei 34/2002 de Servicis per a la Societat de l’Informació i de Comerç Electrònic.

6. PROCEDIMENT EN CAS DE REALISACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER ILÍCIT.

En el cas que qualsevol usuari o un tercer considera que existixquen fets o circumstàncies que revelen el caràcter ilícit de l’utilisació de qualsevol contingut i/o de la realisació de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través de la pàgina web, haurà enviar una notificació a Foment de Lletres Valencianes, identificant-se degudament, especificant les supostes infraccions i declarant expressament i baix la seua responsabilitat que l’informació proporcionada en la notificació és exacta. Per a tota qüestió llitigiosa que incumbixca al lloc web de L’Oronella, serà d’aplicació la llegislació espanyola, sent competents els Jujats i Tribunals de Valéncia.

7. PUBLICACIONS.

L’informació administrativa facilitada a través de la pàgina web no substituïx a la publicitat llegal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagen de ser publicats formalment en els diaris oficials de les administracions públiques, que constituïxen l’únic instrument que dona fe de la seua autenticitat i contingut. L’informació disponible en esta pàgina s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validea llegal.

8. PREGUNTES I RESPOSTES FREQÜENTS (FAQS) EN RELACIÓ A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT DE: ORONELLA.COM.

8.1. ¿Quí és el responsable del tractament de les teues senyes?

Foment de les Lletres Valencianes
G-98631344
Guillem Sorolla, 40-1-1, CP 46001 – VALÉNCIA C.
Teléfon: 688 90 34 61
Correu electrònic: info@oronella.com.

8.2. ¿En quina finalitat tractem les teues senyes personals?

En Foment de les Lletres Valencianes tractem l’informació que nos faciliten les persones interessades en la finalitat de prestar els servicis solicitats, realisar la seua gestió contable, fiscal i administrativa i poder proporcionar-te informació que considerem puga ser-te útil referent a nous llançaments editorials, promocions de llibres, presentacions i actes per al foment de la cultura, les lletres o la llengua valenciana.

8.3. ¿Per quànt de temps conservarem les teues senyes?

Les senyes se suprimiran en els determinis prevists per la llegislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats.

8.4. ¿Quina és la llegitimació per al tractament de les teues senyes?

T’indiquem la base llegal per al tractament de les teues senyes:

Eixecució d’un contracte: Gestionar la relació contractual
Consentiment de l’interessat: Poder atendre la solicitut de l’interessat, aixina com l’enviament de les corresponents encomandes o comunicacions sobre nous llançaments editorials, promocions de llibres, presentacions i actes per al foment de la cultura, les lletres o la llengua valenciana.

8.5. ¿A quins destinataris es comunicaran les teues senyes?

Per a prestar servicis estrictament necessaris per al desenroll de l’activitat, oronella.com, compartix senyes en els següents prestadors baix les seues corresponents condicions de privacitat.

Totes les utilitats oferides per tercers són estrictament necessàries per al desenroll dels servicis i han segut seleccionades atenent al compliment dels drets que preservem en este web.

Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per realisar les seues funcions com a encarregats de tractament, pero no podran utilisar-la per atres fins. Ademés, hauran de tractar la informació personal de conformitat en la present Política de Privacitat i la llegislació aplicable en matèria de protecció de senyes.

Hosting: El nostre lloc web, està allojat en Internet People SL situat en C/María Panés, 6-4º Izq. 28003 Madrit CIF: B-95.232.989 i teléfon 910.052.406 i tracta les senyes en la finalitat de realisar els seus servicis com a proveïdor de hosting a Forment dels Lletres Valencianes.

Plataforma web: Automattic Inc, en domicili 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110 en els EUA. Més informació en: https://es.wordpress.com/.
Automattic Inc, tracta les senyes en la finalitat de realisar els seus servicis de soport a Foment dels Lletres Valencianes.

Google Analytics: un servici analític de web prestat per Google, Inc., una companyia l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilisa “cookies”, que són archius de text ubicats en el teu ordenador, per a ajudar a Foment dels Lletres Valencianes a analisar l’us que fan els usuaris del lloc web. L’informació que genera la cookie sobre el teu us de oronella.com (incloent la teua direcció IP) serà directament transmesa i archivada per Google en els servidors d’Estats Units.
S’inclouen en esta classe de cookies els servicis de tercers com: AdSense, AdWords i Google Analytics. En visitar esta pàgina, s’envien cookies procedents d’estos servicis al teu navegador.
Consulta més informació sobre les classes de cookies que utilisa Google, i descobrix cóm les usa.

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A (en el nom comercial de “Correos”): a través d’esta empresa pública, en domicili fiscal en Vía de Dublín, 7. CP 28070 de Madrit i CIF A83052407 gestionem l’enviament de llibres i publicacions del sagell editorial de L’Oronella i de Foment de les Lletres Valencianes, en les tarifes vigents en cada moment (tenint en conte la nostra política d’enviament debades per a compres iguals o superiors a 9,75 euros).

8.6. Sobre la seguritat de les senyes.

Foment de les Lletres Valencianes, es compromet a l’us i tractament de les senyes personals incloses dels usuaris, respectant la seua confidencialitat i a utilisar-los d’acort en la finalitat dels mateixos, aixina com a donar compliment a la seua obligació de guardar i adaptar totes les mides per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autorisat, de conformitat en lo que establix la normativa vigent de protecció de senyes.

8.7. Este lloc web inclou un certificat SSL.

Es tracta d’un protocol de seguritat que fa que les teues senyes viagen de manera íntegra i segura, és dir, la transmissió de les senyes entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment sifrada o encriptada.
oronella.com no pot garantisar l’absoluta impugnabilitat de la ret d’Internet i, per tant, la violació de les senyes per mig d’accessos fraudulents per part de tercers.
Per lo que fa a la confidencialitat del processament, Foment de Lletres Valencianes s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estiga autorisada per la nostra entitat per a processar les senyes del client (inclòs el seu personal, colaboradors i prestadors), estarà baix l’obligació apropiada de confidencialitat (ya siga un deure contractual o llegal).
Quan es presente algun incident de seguritat, en donar-se conte Foment de les Lletres Valencianes, ha de notificar-se al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada en l’Incident de Seguritat tal com es conega o quan el Client ho solicite raonablement.

8.8. ¿Quins són els teus drets quan nos facilites les teues senyes?

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si en Foment dels Lletres Valencianes estem tractant senyes personals que els concernixquen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues senyes personals, aixina com a solicitar la rectificació de les senyes inexactes o, si pertoca, solicitar la seua supressió quan, entre uns atres motius, les senyes ya no siguen necessaris per als fins en que foren arreplegades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran solicitar la llimitació del tractament de les seues senyes, en este cas únicament els conservarem per a l’eixercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats en la seua situació particular, els interessats podran opondre’s al tractament de les seues senyes. En este cas, Foment de les Lletres Valencianes deixarà de tractar les senyes, excepte per motius llegítims imperiosos, o l’eixercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podràs eixercir materialment els teus drets de la següent manera: enviant un correu electrònic a: info@oronella.com.

Si has otorgat el teu consentiment per ad alguna finalitat concreta, tens dret a retirar el consentiment otorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitut del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

En cas que trobes vulnerats els teus drets per lo que fa a la protecció de les seues senyes personals, especialment quan no hages obtingut satisfacció en l’eixercici dels teus drets, pots presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de senyes competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8.9. ¿Cóm hem obtingut les teues senyes?

Les senyes personals que tractem en Foment dels Lletres Valencianes procedixen del propi interessat a través dels formularis de contacte del lloc web.

Les categories de senyes que es tracten són:

Senyes identificatives.
Direccions postals i electròniques.

No es tracten senyes especialment protegides.

8.10. Canvis en la política de privacitat.

Foment de les Lletres Valencianes es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats llegislatives o jurisprudencials, aixina com ara pràctiques de l’indústria. En estos suposts, Foment de Lletres Valencianes anunciarà en esta pàgina els canvis introduïts en raonable antelació a la seua posada en pràctica.

8.11. Acceptació i consentiment.

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de senyes de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Foment dels Lletres Valencianes en la forma i per a les finalitats indicades en esta política de privacitat.

8.12. Exactitut i veracitat de les senyes.

Com a usuari, eres l’únic responsable de la veracitat i correcció de les senyes que faces aplegar a oronella.com, exonerant a Foment dels Lletres Valencianes de qualsevol responsabilitat referent ad això.
Els usuaris garantisen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitut, vigència i autenticitat de les senyes personals facilitades i es comprometen a mantindre-les degudament actualisades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

8.13. Senyes de navegació.

En navegar per oronella.com es poden arreplegar senyes no identificables, que poden incloure, direccions IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de cóm s’utilisen els servicis i llocs, i unes atres senyes que no poden ser utilisades per a identificar l’usuari. Entre les senyes no identificatives estan també les relacionades en les teus hàbits de navegació a través de servicis de tercers.

Esta web utilisa els següents servicis d’anàlisis de tercers:

Google Analytics.
Search Console.
Pixel de Facebook.

Utilisem esta informació per a analisar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per tal de recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.